Tên tôi trong tiếng Nhật

TỪ ĐIỂN CHUYỂN TÊN VIỆT NHẬT

CÔNG CỤ CHUYỂN TÊN

ベトナム人氏名を日本人氏名に変換するツール

Tools for converting Vietnamese names to Japanese names

Các công cụ hỗ trợ tìm tên tiếng Nhật

(1) Tìm nazuke (cách đọc trong tên): http://5go.biz/sei/p5.htm

(Tìm cùng lúc tới 10 chữ kanji)

(2) Tìm tên (nam, nữ): http://5go.biz/sei/cgi/kensaku.htm

(Chọn 男の子 cho tên nam, 女の子 cho tên nữ)

(3) Danh sách họ trong tiếng Nhật: 日本の苗字(名字)の一覧

(4) Tìm tên nam trong tiếng Nhật: http://cgi.members.interq.or.jp/mercury/p37/name/index.cgi?gen=1

(5) Tìm tên nữ trong tiếng Nhật: http://cgi.members.interq.or.jp/mercury/p37/name/index.cgi?gen=0