Japanese Holiday Calendar 2017

>>Japan Long Holidays (SaromaSea)

CÁC NGÀY LỄ NHẬT BẢN NĂM 2016 (TỔNG 16 NGÀY)

Ngày nghỉ bù (休日): Ngày 2 tháng 1

Ghi chú: Các tháng trong năm

Ghi chú: Các thứ trong tuần