Japanese Holiday Calendar 2016

>>Japan Long Holidays (SaromaSea)

CÁC NGÀY LỄ NHẬT BẢN NĂM 2016 (TỔNG 16 NGÀY)

Ngày nghỉ bù (休日): Ngày 21 tháng 3

Ghi chú: Các tháng trong năm

Ghi chú: Các thứ trong tuần