Các cách để "phát ngôn"

Có bao nhiêu cách để nói? Dưới đây là một vài gợi ý. (Sắp xếp không theo thứ tự)

そんな言葉を吐くな = Sonna kotoba wo haku na!

Xem ví dụ trên Saroma Lang

(C) y.saromalang.com