Gõ tiếng Nhật theo chiều dọc trong MS Word 2007

Cách gõ tiếng Nhật chiều dọc trong Word 2007

Bước 1: Chọn tab “Page Layout”

Bước 2: Chọn “Text Direction”

Bước 3:  Chọn “Vertical”

Bước 4: Gõ tiếng Nhật

Hình ảnh hướng dẫn:

Tạo Text Box chiều dọc trong Word 2007

Bạn cũng có thể tạo Text Box để gõ tiếng Nhật theo chiều dọc trong Word 2007.

Bước 1: Chọn tab “Insert”

Bước 2: Chọn “Text Box”

Bước 3: Chọn “Draw Vertical Text Box”

Bước 4: Gõ tiếng Nhật trong box

Hình ảnh hướng dẫn:

Have fun!