EXPRESSION TIẾNG NHẬT

Các mức độ lịch sự theo thang đo Saromalang

Bạn hãy xem bảng này:

Cảm ơn và xin lỗi tiếng Nhật

>> Xem bản đầy đủ tại Saromalang Overseas >> Học bằng âm thanh MP3

Đây là cách cảm ơn và xin lỗi thông dụng nhất trong tiếng Nhật:

Vậy nói cảm ơn xin lỗi thế nào cho an toàn và ... ngắn gọn? Theo tôi thì bạn cứ dùng 2 mẫu sau là được:

Bạn là du học sinh Việt Nam tại Nhật thì dùng 2 mẫu này là ổn. Sau này đi làm thì học thêm các mẫu xin lỗi khác, vì nhỡ bạn làm sập cả hệ thống mạng của công ty thì sao?