Hình ảnh ví dụ về rác tái chế sẽ đi đâu

Hình ảnh ví dụ về tái chế rác tài nguyên (資源物 shigenbutsu) của thành phố Kawasaki.