Hình ảnh ví dụ về cách đóng gói rác của thành phố Kawaguchi (SAITAMA)

Với rác cồng kềnh (粗大ごみ) thì có 3 cách:

Rác cồng kềnh (粗大ごみ) là rác có cạnh vượt quá 40cm, không được vứt rác ở bãi rác thường mà phải thu gom riêng và phải trả tiền (310 yen trở lên).

Nguồn: Thành phố Kawaguchi.