Hình ảnh ví dụ lịch vứt rác Kawasaki

Ví dụ lịch vứt rác quận Kawasaki, thành phố Kawasaki, tỉnh KANAGAWA.

Mỗi khu vực có lịch thu rác khác nhau. Các ghi chú:

Ngoài ra còn có lịch phụ thu gom rác 小物金属 (đồ vật nhỏ và kim loại) và 粗大ごみ (rác cồng kềnh) mỗi tháng 2 lần.