04 Minh họa rác tài nguyên (tái chế)

Các rác này gọi là 資源物 Shigenbutsu [tư nguyên vật] phải vứt ở trạm rác tài nguyên (rác tái chế) 資源物ステーション [tư nguyên vật station].

Minh họa của thành phố Kawaguchi.