03 Minh họa rác bao gói plastic (nhựa)

Rác này gọi là プラスチック容器包装 [plastic dung khí bao trang] tức là đồ đựng hay bao gói bằng nhựa. Rác này vứt ở trạm rác thường (一般ごみステーション). Chú ý là chai nhựa không vứt vào rác này vì chai nhựa sẽ thu riêng làm rác tài nguyên.

Minh họa của thành phố Kawaguchi.