02 Minh họa rác độc hại

Rác độc hại gọi là 有害ごみ yuugai gomi [hữu hại gomi]. Phải cho vào túi trong suốt và vứt ở trạm rác thường. Chú ý là đèn huỳnh quang là rác độc hại nhưng đèn sợi đốt thì lại là rác thường.

Minh họa của thành phố Kawaguchi.