Kiểm tra khu vực an toàn

Mỗi khu vực sẽ có nơi địa chất mạnh và nơi địa chất yếu. Nơi địa chất yếu dễ xảy ra sụt, lở đất khi có động đất (nhất là khi có cả mưa lớn). Những nơi địa chất yếu thì không an toàn kể cả khi ở không gian trống vì có thể lở, đứt gãy địa chất. Do đó bạn cần phải di chuyển tới nơi có địa chất mạnh. Hơn nữa, mức độ nguy hiểm không chỉ đánh giá qua địa chất mà là đánh giá tổng hợp như nguy cơ đổ nhà cao tầng, khả năng hỏa hoạn, v.v...

Ghi chú: Tài liệu này thường có trên trang web địa phương khu vực bạn sống hoặc có trong Sổ tay hướng dẫn sinh hoạt mà trung tâm hành chính phát cho bạn khi đăng ký cư trú (đăng ký địa chỉ).

CHECK SHEET

☑Tôi đã kiểm tra khu vực tôi sống là (1) An toàn (2) Nguy hiểm

☑Khu vực an toàn gần chỗ tôi sống nhất là [                                ]

☑Tôi đã tra đường đi và đi thực tế tới khu vực an toàn gần nhất, thời gian đi là [       ] phút

Ví dụ bản đồ khu vực nguy hiểm và an toàn tại quận Meguro, TOKYO. Đây là mức độ nguy hiểm đánh giá tổng hợp từ mức 1 (Low) tới mức 4 (Hight). Hãy di chuyển tới nơi có mức độ nguy hiểm thấp.