2001-2005

Một số kỳ thi JLPT từ năm 2001 đến năm 2005. Tham khảo: nlbn.net (ngồi lại bên nhau).

Xin hãy xem các trang con ở bên dưới.

Đã sửa các lỗi chính tả ở bản gốc (có lẽ do dùng phần mềm nhận dạng chữ (OCR) từ bản quét):

日 sửa thành 目 (目盛り)

ち → ら (から)

ウ → り (はっきり)

印独 → 印象

っ → つ

札 → れ

ぷ → ぶ

ば → ぱ

Lỗi thiếu chữ,....

Nếu các bạn tìm thấy lỗi chính tả nào xin hãy email cho SAROMA: saromalang@gmail.com