BẢNG KANJI 1945 CHỮ

BẢNG HÁN TỰ (KANJI) THƯỜNG DỤNG TIẾNG NHẬT 1945 CHỮ (PHIÊN BẢN 1981)

(C) Yurika Saromalang.com