List động từ N5

Xem tại: Saromalang

(Tự kiểm tra và học theo danh sách)

List bằng ảnh:

BẢNG SELF-TEST ĐỘNG TỪ JLPT N5

(C)Made by Saromalang