Bảng phụ kanji 2010: Ateji

Các chữ được ghi bằng chữ kanji chỉ ý nghĩa (tức là 当て字 ateji).

Nguồn: 常用漢字一覧

付表(ふひょう) [PHỤ BIỂU]

Yurika Saromalang