50 Radicals Test

Kiểm tra 50 bộ kanji phổ biến nhất. Hơ chuột để xem nghĩa. >>Test random

>>Bảng học 50 bộ tại Saromalang