Bản đồ tổng lãnh sự quán Nhật Bản

Map for General Consulate of Japan in HCM City (Vietnam).

Location: Dictrict 3 >>Xem bản đồ trên Google Map >>Hướng dẫn xin visa >>Lưu ý khi xin hay lấy kết quả visa

Xếp hàng kiểm tra giấy tờ vào tổng lãnh sự quán:

Bản đồ đi tới General Consulate of Japan từ quận 1, quận 4, quận 7:

Nearby restaurants - Nhà hàng gần tổng lãnh sự quán Nhật Bản (sau khi xin hay lấy visa xong và nếu đi một nhóm)

Yurika