Tờ khai xin cấp hộ chiếu (Mẫu TK/XC)

Tên mẫu: Mẫu TK/XC

TỜ KHAI (Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

Tải mẫu: PDF (340KB) WORD (63KB)

Xem trước nội dung:

Mẫu TK/XC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI

(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp,

sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

1. Họ và tên (chữ in hoa)........................................................................ 2. Nam    Nữ  ………..

3. Sinh ngày.........tháng.........năm.......... Nơi sinh (tỉnh, TP)............................................................

4. Giấy CMND số                                               Ngày cấp....../......../.......Nơi cấp (tỉnh, TP)….......

5. Dân tộc..............................6. Tôn giáo...................................7. Số điện thoại...............................

8. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu)........................................................................................

.............................................................................................................................................................

9. Địa chỉ tạm trú (nếu có)..................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

10. Nghề nghiệp........................................11. Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có) ................................

............................................................................................................................................................

12. Cha : họ và tên ..........................................................................sinh ngày .........../............/.........

 Mẹ: họ và tên ....................................................................sinh ngày........../............/...................

 Vợ/chồng: họ và tên.............................................................sinh ngày........../............/.................

13. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất (nếu có)..................................cấp ngày......../........../...........

14. Nội dung đề nghị (2):...............................................................................

15. Con dưới 14 tuổi (nếu có ):

     Họ và tên (chữ in hoa).. ..................................................Nam    Nữ    

Sinh ngày...........tháng..........năm...........Nơi sinh (tỉnh, TP)……

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.


                             Xác nhận          

  của Trưởng Công an xã/phường/thị trấn hoặc            Làm tại…..……ngày….....tháng…….năm….

  của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được uỷ thác (3)                           Người đề nghị

          (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)                                       (Ký,ghi rõ họ tên)

        

PHẦN DÀNH CHO CÔNG AN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................                               

_______________________________________________________

Chú thích:

(1) Nộp 04 ảnh, mỗi tờ khai dán 1 ảnh vào khung, 2 ảnh để rời.

(2) Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; cấp lại hộ chiếu (do mất/hết hạn/tách cấp riêng hộ chiếu cho con); cấp đổi hộ chiếu; thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND trong hộ chiếu; bổ sung con dưới 14 tuổi vào hộ chiếu của cha/ mẹ; sửa đổi nơi sinh trong hộ chiếu; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do).

(3) Trưởng Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đối với các trường hợp gửi hồ sơ qua đường Bưu điện và trường hợp là trẻ em dưới 14 tuổi.

Trường hợp uỷ thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức đó xác nhận.