Hướng dẫn chi tiết đăng ký online

Tốt nhất là xem simulation trực quan tại Saromalang album (^^♪

Các bước chi tiết đăng ký chứng thực bằng cấp trực tuyến tại http://japan.vied.vn/ hay có thể truy cập với http://japan.ciec.vn/ (cùng là 1 trang).

Kết quả sẽ như thế này:

Lưu ý về kích thước file và cách chọn trường để gửi bản chứng thực: