Cách công chứng chứng minh thư

Bạn cần công chứng các chứng minh thư dưới đây:

Bạn có thể công chứng tại ủy ban phường, xã hay tại các văn phòng công chứng tư nhân.

Cách công chứng chứng minh thư: Công chứng lên một mặt A4.

(Không công chứng lên 2 mặt của tờ bị xén nhỏ).

Hướng dẫn cụ thể:

(C) Saromalang.com