MERIC - Học phí mới nhất trường Nhật ngữ Meric (Osaka)

>>Thông tin trường

Học phí mới nhất

Trường nhật ngữ Meric Osaka xin trân trọng thông báo tới Quý trường và Quý công ty về việc thay đổi học phí bắt đầu từ kỳ học tháng 4.2018 như sau:

 

選考料 Phí tuyển khảo 30,000 yên

入学金 Phí nhập học 60,000 yên

授業費 Học phí 666,000 yên

行事費及び施設費 Phí ngoại khóa và cơ sở vật chất 20,000 yên

 

Tổng:  776,000 yên (năm đầu tiên sau khi có COE, từ năm thứ 2 đóng 3 tháng 1 lần )