Akamonkai (Tokyo) - Học phí mới nhất trường Nhật ngữ Akamonkai