CHIKYUJIN PROGRAM * Du học Nhật Bản vừa học vừa làm thêm

Dưới đây là danh sách trường liên kết chương trình CHIKYUJIN (học phí rẻ, đảm bảo việc làm thêm 100%, không đòi hỏi tiếng Nhật khá giỏi) cho kỳ tháng 10 năm 2014.

Chú ý: Với công việc do CHIKYUJIN cung cấp, các bạn du học sinh trang trải được 80 - 90% chi phí nếu tiết kiệm. Để có thu nhập cao hơn, bạn cần nhanh chóng học giỏi tiếng Nhật.

Đăng ký du học chương trình vừa học vừa làm thêm CHIKYUJIN

Danh sách trường Nhật ngữ:

TOKYO:

東方国際学院 Tōhō kokusai gakuin ➡website

東洋言語学院 Tōyō gengo gakuin ➡website

西東京国際教育学院 Nishitōkyō kokusai kyōiku gakuin ➡website

CHIBA:

Giáp phía Tây Tokyo.

中央国際文化学院 Chūō kokusai bunka gakuin ➡website

幕張日本語学校 Makuhari nihongo gakkō ➡website

東京JLA外国語学校 Tōkyō JLA gaikokugo gakkō ➡website

SAITAMA:

Giáp phía Bắc Tokyo.

山手インターナショナルスクール Yamate intānashonaru sukūru ➡website

KANAGAWA:

Giáp phía Nam Tokyo.

早稲田EDU日本語学校横浜校 Waseda EDU nihongo gakkō Yokohama-kō ➡website

愛心国際学院 Aishin kokusai gakuin ➡website

横浜国際語学院 Yokohama kokusai-go gakuin ➡website

飛鳥学院 Asuka gakuin ➡website

TSUKUBA:

茨城国際学院 Ibaraki kokusai gakuin ➡website

TOCHIGI:

Phía Bắc Tokyo.

国際テクニカルデザイン自動車専門学校

Kokusai tekunikaru dezain jidōsha senmon gakkō ➡website

HYOGO:

Giáp Osaka.

日本工科大学校 Nihon kōka dai gakkō ➡website

神戸国際言語学院 Kōbe kokusai gengo gakuin ➡website

春日日本語学院 Kasuga nihongo gakuin ➡website

HIROSHIMA:

Nam Nhật Bản

ヒューマンウェルフェア広島専門学校 Hyūman'u~erufea Hiroshima senmon gakkō ➡website

広島YMCA専門学校 Hiroshima YMCA senmon gakkō ➡website

TOYAMA:

Tây Nhật Bản.

富山情報ビジネス専門学校 Toyama jōhō bijinesu senmon gakkō ➡website

FUKUOKA:

Miền Nam Nhật Bản.

福岡国際コミュニケーション専門学校

Fukuoka kokusai komyunikēshon senmon gakkō ➡website

➡ Học phí (tham khảo): Saroma Sea

JAPAN MAP (Bản đồ Nhật Bản)