Trang web bản đồ tại Nhật (Yahoo, Mapion, ...)

MAPION

URL: http://www.mapion.co.jp/

Có thể xem full toàn màn hình và in ấn.

Yahoo JAPAN Maps

URL: http://maps.loco.yahoo.co.jp/

Có thể tìm kiếm theo từng vùng, hình ảnh địa lý. Ví dụ 長崎県諫早市

Có thể chọn nhiều loại hiển thị, ví dụ hiển thị theo địa hình, theo hành chính, v.v... Chọn ở chữ 地図▼ góc trên bên phải.