Bản đồ nhiệt độ không khí trung bình năm tại Nhật

BẢN ĐỒ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRUNG BÌNH NĂM TẠI NHẬT

Nguồn: Đại học Giáo dục Osaka, lab Yamada

http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~syamada/map_syamada/shosen/J_air_temperature_average.jpg