N4 - Bảng kiểm tra nhớ hán tự

Danh sách chữ kanji N4 (nguyên dạng)


世  主  乗  事  京  仕  代  以  低  住  体  作 
使  便  借  働  元  兄  光  写  冬  切  別  力  勉 
動  区  医  去  台  合  同  味  品  員  問  回  図 
地  堂  場  声  売  夏  夜  太  好  妹  姉  始 
字  室  家  寒  屋  工  市  帰  広  度  建  引  弟 
弱  強  待  心  思  急  悪  意  所  持  教  文  料 
方  旅  族  早  明  映  春  昼  暑  暗  曜  有  服 
朝  村  林  森  業  楽  歌  止  正  歩  死  民  池 
注  洋  洗  海  漢  牛  物  特  犬  理  産  用  田 
町  画  界  病  発  県  真  着  知  短  研  私  秋 
究  答  紙  終  習  考  者  肉  自  色  英  茶  菜 
薬  親  計  試  説  貸  質  赤  走  起  転  軽  近 
送  通  進  運  遠  都  重  野  銀  門  開  院  集 
青  音  頭  題  顔  風  飯  館  首  験  鳥  黒   


Hơ chuột lên xem cách đọc Hán Việt ⇩


使 便

Tham khảo và tra ý nghĩa (tiếng Anh) tại đây: JLPTstudy.net

(C) Yurika y.saromalang.com