TIẾNG NHẬT‎ > ‎

Ký tự latin cho Japanese, Chinese

Ký tự latin cho tiếng Nhật / Latin characters for Japanese

 • ō ū ē ī ā
Khuếch đại: ō ū ē ī ā

Ví dụ:
 • 東京 府中 プレゼンテーション リーチ ラーメン
 • Tōkyō Fuchū purezentēshon rīchi rāmen

Ký tự latin cho tiếng Trung / Latin characters for Chinese

 1. ā (ɑ̄) ē ī ō ū ǖ Ā Ē Ī Ō Ū Ǖ
 2. á (ɑ́) é í ó ú ǘ Á É Í Ó Ú Ǘ
 3. ǎ (ɑ̌) ě ǐ ǒ ǔ ǚ Ǎ Ě Ǐ Ǒ Ǔ Ǚ
 4. à (ɑ̀) è ì ò ù ǜ À È Ì Ò Ù Ǜ
 5. a (ɑ) e i o u ü A E I O U Ü
Reference: http://en.wikipedia.org/wiki/Pinyin


Các chữ đặc thù của tiếng Việt / Vietnamese Special Characters / ベトナム語の特殊な文字

 • Đ, đ
 • A, Ă, Â, E, Ê, I, O, Ô, Ơ, U, Ư, Y
 • a, ă, â, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, y
Low tone:
 • À, Ằ, Ầ, È, Ề, Ì, Ò, Ồ, Ờ, Ù, Ừ, Ỳ
 • à, ằ, ầ, è, ề, ì, ò, ồ, ờ, ù, ừ, ỳ
Rising tone:
 • Á, Ắ, Ấ, É, Ế, Í, Ó, Ố, Ớ, Ú, Ứ, Ý
 • á, ắ, ấ, é, ế, í, ó, ố, ớ, ú, ứ, ý
Question tone:
 • Ả, Ẳ, Ẩ, Ẻ, Ể, Ỉ, Ỏ, Ổ, Ở, Ủ, Ử, Ỷ
 • ả, ẳ, ẩ, ẻ, ể, ỉ, ỏ, ổ, ở, ủ, ử, ỷ
Wave tone:
 • Ã, Ẵ, Ẫ, Ẽ, Ễ, Ĩ, Õ, Ỗ, Ỡ, Ũ, Ữ, Ỹ
 • ã, ẵ, ẫ, ẽ, ễ, ĩ, õ, ỗ, ỡ, ũ, ữ, ỹ
Dropping tone:
 • Ạ, Ặ, Ậ, Ẽ, Ệ, Ị, Ọ, Ộ, Ợ, Ụ, Ự, Ỵ
 • ạ, ặ, ậ, ẹ, ệ, ị, ọ, ộ, ợ, ụ, ự, ỵ

Magnify:
Đ, đ
À, Ằ, Ầ, È, Ề, Ì, Ò, Ồ, Ờ, Ù, Ừ, Ỳ
à, ằ, ầ, è, ề, ì, ò, ồ, ờ, ù, ừ, ỳ
Á, Ắ, Ấ, É, Ế, Í, Ó, Ố, Ớ, Ú, Ứ, Ý
á, ắ, ấ, é, ế, í, ó, ố, ớ, ú, ứ, ý
Ả, Ẳ, Ẩ, Ẻ, Ể, Ỉ, Ỏ, Ổ, Ở, Ủ, Ử, Ỷ
ả, ẳ, ẩ, ẻ, ể, ỉ, ỏ, ổ, ở, ủ, ử, ỷ
Ã, Ẵ, Ẫ, Ẽ, Ễ, Ĩ, Õ, Ỗ, Ỡ, Ũ, Ữ, Ỹ
ã, ẵ, ẫ, ẽ, ễ, ĩ, õ, ỗ, ỡ, ũ, ữ, ỹ
Ạ, Ặ, Ậ, Ẽ, Ệ, Ị, Ọ, Ộ, Ợ, Ụ, Ự, Ỵ
ạ, ặ, ậ, ẹ, ệ, ị, ọ, ộ, ợ, ụ, ự, ỵ


Bảng chữ cái tiếng Nga / Russian alphabet

 • Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
 • Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_alphabet

Hy Lạp / Greek Alphabet

Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σς Τ τ Υ υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω

KHÁC / OTHER

Ž ž Ć ć Č č Š š
Ç ç Ğ ğ İ i Ö ö Ş ş Ü ü
â î û
Ñ ñ á, é, í, ó, ú ü
é à, è, ù â, ê, î, ô, û ë, ï, ü, ÿ ä, ö ü ç
Àà, Ââ Çç Éé, Èè, Êê, Ëë Îî, Ïï Ôô, Œœ Ùù, Ûû, Üü Ÿÿ
ß
Å, Ä, Ö å, ä, ö