TIẾNG NHẬT‎ > ‎

Gõ tiếng Nhật theo chiều dọc trong MS Word 2007

Cách gõ tiếng Nhật chiều dọc trong Word 2007

Bước 1: Chọn tab “Page Layout”
Bước 2: Chọn “Text Direction”
Bước 3:  Chọn “Vertical”
Bước 4: Gõ tiếng Nhật

Hình ảnh hướng dẫn:
type japanese vertically gõ tiếng nhật chiều dọc

Tạo Text Box chiều dọc trong Word 2007

Bạn cũng có thể tạo Text Box để gõ tiếng Nhật theo chiều dọc trong Word 2007.
Bước 1: Chọn tab “Insert”
Bước 2: Chọn “Text Box”
Bước 3: Chọn “Draw Vertical Text Box”
Bước 4: Gõ tiếng Nhật trong box

Hình ảnh hướng dẫn:
vertical text box ô gõ chữ tiếng nhật chiều dọc - word 2007

Have fun!