Hình ảnh ví dụ về cách đóng gói rác của thành phố Kawaguchi (SAITAMA)


Với rác cồng kềnh (粗大ごみ) thì có 3 cách:
  • Cách 1: Đặt yêu cầu thu gom qua điện thoại
  • Cách 2: Đặt yêu cầu thu gom qua Internet
  • Cách 3: Tự chuyên chở tới trung tâm vệ sinh
Rác cồng kềnh (粗大ごみ) là rác có cạnh vượt quá 40cm, không được vứt rác ở bãi rác thường mà phải thu gom riêng và phải trả tiền (310 yen trở lên).
Nguồn: Thành phố Kawaguchi.