50 Radicals Test

Kiểm tra 50 bộ kanji phổ biến nhất. Hơ chuột để xem nghĩa. >>Test random
>>Bảng học 50 bộ tại Saromalang

水 氵 人 亻 手 扌
心 忄⺗
肉 月
刀 刂 火 灬
食 飠
犬 犭 玉 王
衣 衤 竹 ⺮
攵 夂 示 礻
广