214 bộ thủ China cơ bản

BẢNG 214 BỘ CHỮ HÁN (CHINESE)
1 丿 2
3
广
4
5
6
7
8
9
10
11 鹿
12 13
14 15 16
17

(C) Saromalang