2001-2005

Một số kỳ thi JLPT từ năm 2001 đến năm 2005. Tham khảo: nlbn.net (ngồi lại bên nhau).
Xin hãy xem các trang con ở bên dưới.

Đã sửa các lỗi chính tả ở bản gốc (có lẽ do dùng phần mềm nhận dạng chữ (OCR) từ bản quét):
日 sửa thành 目 (目盛り)
ち → ら (から)
ウ → り (はっきり)
印独 → 印象
っ → つ
札 → れ
ぷ → ぶ
ば → ぱ
Lỗi thiếu chữ,....

Nếu các bạn tìm thấy lỗi chính tả nào xin hãy email cho SAROMA: saromalang@gmail.com