OKINAWA * Du học Nhật Bản tại OKINAWA

Trường Nhật ngữ tại Okinawa gần Việt Nam nhất.
Saigon - Tokyo: 4,330 km
Saigon - Okinawa: 2,600 km

 HỌC VIỆN NGÔN NGỮ VĂN HÓA TOYO 

東洋言語文化学院 ASIAN LANGUAGE CULTURE COLLEGE
5-3-25 Midori-machi, Uruma-shi, Okinawa 904-2215
Học viện nằm tại thành phố Uruma, tỉnh OKINAWA. Thành lập: 2011.

TOYO GENGO GAKUIN (Okinawa)