HỌC BỔNG MEXT

THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NHẬT (HỌC BỔNG MEXT) DÀNH CHO HỌC SINH VIỆT NAM

(Du học Nhật Bản theo dạng lưu học sinh quốc phí 国費留学生 KOKUHI RYUGAKUSEI)

học bổng mext (học bổng chính phủ nhật) - mext scholarship
Học bổng MEXT là gọi theo tên Bộ giáo dục Nhật Bản
文部科学省 MONBU KAGAKU SHOU [VĂN BỘ KHOA HỌC TỈNH]
MEXT = Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MECSST)


Các trang web liên quan về học bổng MEXT

  • Bộ giáo dục đào tạo Việt Nam: www.moet.gov.vn
  • Cục đào tạo với nước ngoài (VIED): www.vied.vn
  • Tổng lãnh sự quán Nhật Bản: http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/
  • Đại sứ quán Nhật Bản: http://www.vn.emb-japan.go.jp/
  • Trang bộ giáo dục Nhật Bản (MEXT): http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/06032818.htm
Yurika