Hướng dẫn tự scan giấy tờ

Sử dụng ứng dụng Offilce Lens của Microsoft (hỗ trợ Windows phone, Android, iOS).

Hình ảnh tham khảo: