Hướng dẫn chứng minh tài chính du học tự túc

Nội dung hướng dẫn (dành cho các bạn đăng ký du học / đăng ký dịch vụ tư vấn cách chứng minh tài chính):

(1) Sổ ngân hàng: Từ khoảng 500 triệu đồng trở lên
(2) Chứng minh thu nhập người bảo lãnh: Đủ để chu cấp cho việc du học
*Sổ ngân hàng phải là người bảo lãnh đứng tên.
**Trường hợp 2 người bảo lãnh (ví dụ cha và mẹ): Liên lạc chi tiết (vẫn phải đảm bảo (1) và (2) ở trên).

Hướng dẫn làm sổ ngân hàng chứng minh năng lực tài chính du học tự túc Nhật Bản


Hướng dẫn chứng nhận công việc và thu nhập từ công ty để bảo lãnh du học tự túc Nhật Bản