Hướng dẫn chứng minh tài chính du học tự túc

Nội dung hướng dẫn (dành cho các bạn đăng ký du học / đăng ký dịch vụ tư vấn cách chứng minh tài chính):

(1) Sổ ngân hàng: Từ khoảng 500 triệu đồng trở lên
(2) Chứng minh thu nhập người bảo lãnh: Đủ để chu cấp cho việc du học
*Sổ ngân hàng phải là người bảo lãnh đứng tên.
**Trường hợp 2 người bảo lãnh (ví dụ cha và mẹ): Liên lạc chi tiết (vẫn phải đảm bảo (1) và (2) ở trên).